Preamble

Income Tax / Income Tax Act, 2058 (2002) / Preamble- Section 9

An Act Framed to Amend and Consolidate Legislation Relating to Income Tax

Preamble: Whereas it is expedient to amend, consolidate and update the law relating to income tax with the objective of increasing revenue mobilization through an effective revenue collection procedure in order to ensure the economic development of the country,

Now therefore, Parliament has enacted this law.

आयकर सम्बन्धी कानूनलाइ संशाेधन र एकीकरण गर्न बनेकाे ऐन 
प्रस्तावनाः मुलुककाे   आर्थिक विकासको लागि राजस्व संकलन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालनलाई अभिवृद्धि गर्न आयकर सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गरी समयानुकूल बनाउन बान्छनीय भएकोले, संसदले यो ऐन बनाएको छ ।